Giỏ hàng

Các cấu trúc và cụm từ hay nên dùng trong bài thi IELTS WRITING

Trong bài vocabulary for IELTS hôm nay, Caf é IELTS sẽ giới thiệu đến các bạn một số cụm từ và cấu trúc hay giúp các bạn tăng thêm điểm trong bài thi IELTS WRITING:

 • S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá….để cho ai làm gì…)
  • S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…)
  • It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá… đến nỗi mà…)
  • S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)
  • Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…)
  • It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã đến lúc ai đóphải làm gì…)
  • It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì… mất bao nhiêu thờigian…)
  • To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì… không làm gì..)
  • S + find+ it+ adj to do something(thấy … để làm gì…)
  • To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
  • Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì hơn làm gì)
  • To be/get Used to + V-ing(quen làm gì)
  • Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)
  • to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ngạc nhiên về….)
  • to be angry at + N/V-ing(tức giận về)
  • to be good at/ bad at + N/ V-ing(giỏi về…/ kém về…)
  • by chance = by accident (adv)(tình cờ)
  • to be/get tired of + N/V-ing(mệt mỏi về…)
  • can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing(không nhịn được làm gì…)
  • to be keen on/ to be fond of + N/V-ing(thích làm gì đó…)
  • to be interested in + N/V-ing(quan tâm đến…)
  • to waste + time/ money + V-ing(tốn tiền hoặc tg làm gì)
  • To spend + amount of time/ money + V-ing(dành bao nhiêu thời gian làm gì…)
  • To spend + amount of time/ money + on + something(dành thời gian vào việc gì…)
  • to give up + V-ing/ N(từ bỏ làm gì/ cái gì…)
  • would like/ want/wish + to do something(thích làm gì…)
  • have + (something) to + Verb(có cái gì đó để làm)
  • It + be + something/ someone + that/ who(chính…mà…)
  • Had better + V(infinitive)(nên làm gì….)
  • hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing,
  • It’s + adj + to + V-infinitive(quá gì ..để làm gì)
  • Take place = happen = occur(xảy ra)
  • to be excited about(thích thú)
  • to be bored with/ fed up with(chán cái gì/làm gì)
  • There is + N-số ít, there are + N-số nhiều(có cái gì…)
  • feel like + V-ing(cảm thấy thích làm gì…)
  • expect someone to do something(mong đợi ai làm gì…)
  • advise someone to do something(khuyên ai làm gì…)
  • go + V-ing(chỉ các trỏ tiêu khiển..)(go camping…)
  • leave someone alone(để ai yên…)
  • By + V-ing(bằng cách làm…)
  • want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + V-infinitive
  • for a long time = for years = for ages(đã nhiều năm rồi)(dùng trong thì hiện tại hoàn thành)
  • when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.
  • When + S + V(qkd), S + had + Pii
  • Before + S + V(qkd), S + had + Pii
  • After + S + had +Pii, S + V(qkd)
  • to be crowded with(rất đông cài gì đó…)
  • to be full of(đầy cài gì đó…)
  • To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj(đây là các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên… sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj)
  • except for/ apart from(ngoài, trừ…)
  • as soon as(ngay sau khi)

Chúc các bạn luyện thi thành công với Café IELTS.^^


Danh mục tin tức