Giỏ hàng

Cách làm bài Double Pie Charts.


Hôm nay, Café IELTS sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bài Double Pie Charts trong phần thi IELTS WRITING TASK 1.^^

1. Dạng bài Double Pie Charts:
– 2 biểu đồ tròn có cùng đối tượng với nhiều categories giống nhau
– Mỗi biểu đồ chỉ một thời điểm khác nhau
2. Cách đọc thông tin và tổ chức bài cho Double Pie Charts:
Thông thường, khi chỉ có 1 biểu đồ tròn, chúng ta sẽ xem xét từng category từ lớn đến nhỏ dần. Tuy nhiên, khi có 2 biểu đồ tròn với cùng đối tượng và khác thời gian, focus của bài report sẽ là “changes over time” – sự thay đổi của các đối tượng. Ta sẽ tuân theo trình tự như sau:
– Đánh dấu các categories trên biểu đồ số 2 = mũi tên up, down, no change (so sánh với % tương ứng tại thời điểm đầu)
– Chia các categories theo từng nhóm tăng, giảm, và không thay đổi về % (tỷ trọng)
– Chia khổ thân bài thành từng đoạn theo các nhóm tương ứng và mô tả lần lượt.
3. Viết report cho bài Double Pie charts:
3.1. Introduction:
– Rephrase the rubric
+ The two pie charts show/illustrate…. the contribution of………to……….[time phrase,eg- in two years: …..&….]
+ Or: The two pie charts show/illustrate the distribution of……….[time phrase]
-General Statement: Mô tả categories chứa giá trị lớn nhất trong cả 2 biểu đồ (chú ý – ko đưa số liệu cụ thể vào GS)
+ Nếu cả 2 pie charts có chung greatest category – It is clear that [name of category] accounted for the greatest proportion in both [time phrase]
+ Nếu mỗi biểu đồ có giá trị lớn nhất thuộc category khác nhau – As can be seen, [name of the biggest category in chart 1] accounted for the greatest proportion in [time 1], while [name of the biggest category in chart 2] was the most popular [common name for these categories, eg: sector,product, ….] in [time 2].
3.2. Body
– Body 1: Nêu tên các categories có cùng chiều hướng thay đổi (tăng/giảm hoặc không thay đổi về tỷ trọng) – Chú ý – Nhóm tăng hay giảm hay không thay đổi được mô tả trước phụ thuộc vào giá trị lớn nhất trong 2 biểu đồ rơi vào nhóm nào.
Eg: It is noticeable that there were increases in the figures for………….[name of categories]
+ Sau khi nêu topic sentence mô tả thay đổi chung của nhóm,người viết sẽ lần lượt sử dụng các cấu trúc về mô tả số liệu mà chúng ta đã họctrong các bài học trước của page để tả chi tiết các thành phần.
+ Các categories giống nhau sẽ được mô tả chung
+ Các categories nhỏ có thể được nhóm gộp với nhau.
– Body 2 và Body 3 (nếu có) sẽ thực hiện tương tự như Body 1.

Chúc các bạn luyện thi thành công với Café IELTS.^^

Danh mục tin tức