Giỏ hàng

Từ vựng chủ đề “ Environment”

Hôm nay, Café IELTS sẽ chia sẻ với các bạn một số từ thuộc chủ đề “ENVIRONMENT” giúp các tăng band điểm của mình nhé ^^ Share về học ngay nào mem ơi.^^

Danh từ:
Environment pollution: ô nhiễm môi trường
Contamination: sự làm nhiễm độc
Protection/preservation/conservation: bảo vệ/bảo tồn
Air/soil/water pollution: ô nhiễm không khí/đất/nước
Greenhouse: hiệu ứng nhà kính
Government’s regulation: sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ
Shortage/ the lack of: sự thiếu hụt
Wind/solar power/energy: năng lượng gió/mặt trời
Alternatives: giải pháp thay thế
Solar panel: tấm năng lượng mặt trời
Woodland/forest fire: cháy rừng
Deforestation: phá rừng
Gas exhaust/emission: khí thải
Carbon dioxin: CO2
Culprit (of): thủ phạm (của)
Ecosystem: hệ thống sinh thái
Soil erosion: xói mòn đất

Động từ:
Dispose/release/get rid of: thải ra
Contaminate/pollute: làm ô nhiễm/làm nhiễm độc
Catalyze (for): xúc tác (cho)
Exploit: khai thác
Make use of/take advantage of: tận dụng/lợi dụng
Over-abuse: lạm dụng quá mức
Halt/discontinue/stop: dừng lại
Tackle/cope with/deal with/grapple: giải quyết
Tính từ:
Toxic/poisonous: độc hại
Effective/efficient/efficacious: hiệu quả
Thorny/head-aching/head splitting: đau đầu
Serious/acute: nghiêm trọng
Excessive: quá mức
Fresh/pure: trong lành

Chúc các bạn luyện thi thành công với Café IELTS. ^^

Danh mục tin tức