Giỏ hàng

Các lỗi thường gặp trong bài thi IELTS WRITING

 • Còn sai nhiều về thì và cấu trúc câu
 • Dùng từ chưa chuẩn xác
 • Ở phần task 1, miêu tả tiến trình (process) lại dùng thì quá khứ
 • Sử dụng từ nối chưa chính xác. Ví dụ khi miêu tả tiến trình của Task 1 lại dùng những từ mang tính liệt kê như Firstly, Secondly, Thirdly, …. thay vì dùng những từ nối để chỉ tính liên kết theo thời gian như At first, then, after that, while …. Ở Task 2 thì dùng từ nối On the other hand với nghĩa giống với Moreover, ……
 • Chưa biết cách chuyển ý giữa các bước (steps) trong Task 1
 • Câu trả lời cho TASK 2 không thuyết phục vì chưa bám sát vào câu hỏi, vẫn còn lan man trong cách diễn đạt
 • Chuyển ý giữa các đoạn văn chưa tốt
 • Chưa làm nổi bật quan điểm của cá nhân
 • Viết quá dài so với yêu cầu của đề bài dẫn tới lặp ý, lan man
 • Bố cục của TASK 1 không rõ ràng, chỉ có một đoạn duy nhất
 • Chỉ tập trung vào làm 1 Task nên dù viết tốt phần đó nhưng không đạt được số điểm yêu cầu vì không còn thời gian cho Task 2.

Danh mục tin tức