Giỏ hàng

BÀI DỊCH LANGUAGES

  1. Minority Languages

Several languages are in danger of extinction because they are spoken by very small numbers of people. Some people say that governments should spend public money on saving these languages, while others believe that would be a waste of money.

Discuss both these views and give your opinion.

 

Những năm gần đây đang chứng kiến sự biến mất của một số ngôn ngữ bởi tác động của toàn cầu hóa, cái mà là heated topic of controversy. Một số người cho rằng bảo tồn các ngôn ngữ này is of paramount importance, while số khác được convinced that việc này là lãng phí tiền bạc. Both views will be elaborated in the following essay before forming an opinion.

 

Trên một mặt, có một số lý do tại sao việc bảo tồn ngôn ngữ thiểu số is considered as money wastage. Thứ nhất, khi một ngôn ngữ chỉ được nói bởi một số ít người, this means that nhiều tiền hơn cần phải được chi trả để duy trì hoạt động giáo dục, such as thuê mướn giáo viên, lớp học và quản lý. Số tiền này có thể được chi tiêu tốt hơn vào các dịch vụ công cộng khác, cái mà sẽ tạo ra lợi nhuận nhiều hơn cho nền kinh tế, chẳng hạn như y tế, giao thông hoặc nghiên cứu khoa học. Thứ hai, nó sẽ trổ nên hiệu quả hơn nhiều khi quốc gia chỉ có một ngôn ngữ chính trong xã hội, cái mà có thể thúc đẩy sự hòa hợp về xã hội và sự thịnh vượng hơn cho kinh tế. Trong quá khứ, Singapore là một đất nước đa chủng tộc với rất nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau, such as tiếng Anh, Hoa, Malaysia, Ấn Độ, cái mà dẫn tới những khó khăn trong việc quản lý. Tuy nhiên, thủ tướng Lý Quang Diệu đã phổ cập tiếng Anh thành ngôn ngữ chính trong xã hội, bắt buộc sử dụng chúng trong các hoạt động quốc gia; vì vậy, nó đã giải quyết được khoảng cách về ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa giữa các sắc tộc.

Tuy nhiên, tôi bị thuyết phục rằng các chính phủ nên cố gắng bảo tồn các ngôn ngữ ít được nói đến bởi vì chúng phản ánh văn hóa, con người và bản sắc dân tộc. Thứ nhất, một ngôn ngữ không chỉ đơn giản là một phương tiện giao tiếp; nó có một kết nối quan trọng với bản sắc văn hóa của những người nói . Nếu một ngôn ngữ biến mất, toàn bộ cách sống sẽ biến mất cùng với nó, và chúng ta sẽ mất đi sự đa dạng văn hóa phong phú, cái mà làm cho xã hội trở nên ít thú vị hơn. Thứ hai, bằng cách chi tiền để bảo vệ các ngôn ngữ thiểu số, chính phủ cũng có thể bảo tồn truyền thống, phong tục và hành vi của các dân tộc ít người vì đó là một phần của lịch sử đất nước. Lấy thổ dân Newzealand là một ví dụ để minh họa, nếu nỗ lực không được làm ra để bảo tồn ngôn ngữ văn hóa bản địa, du khách quốc tế sẽ không biết đến sự có mặt của người Maori và lịch sử hào hùng của dân tộc đó.

Tóm lại, mặc dù chính phú có thể tiết kiệm tiền trong thời gian ngắn nếu cho phép các ngôn ngữ thiểu số biến mất, nhưng về lâu dài điều này sẽ có tác động cực kỳ tiêu cực đến di sản văn hóa và sự đa dạng sắc tộc trên thế giới. Vì vậy, tôi một lần nữa tái khẳng định quan điểm của tôi rằng việc bảo tồn các ngôn ngữ thiểu số là một việc làm cần thiết.

Danh mục tin tức