Giỏ hàng

BÀI DỊCH ENVIRONMENT

ENVIRONMENT

 • On the one hand, co mot su that khong the choi cai rang rung dong mot vai tro rat quan trong trong su phat trien cua cac loai dong thuc vat va con nguoi.
 • Firstly, cac nghien cuu khoa hoc da chung minh rung duoc xem nhu la la phoi xanh cua Trai dat don gian boi vi chung hap thu cac khi co2, sulfure, bui, va thai ra khi o2 vao bau khi quyen.
 • Voi tru luong o2 duoc tao ra va kha nang loc khong khi, rung da la noi che cho, cung cap nhung dieu kien song quy gia cho con nguoi, cai ma co the dan toi su phat trien ben vung.
 • Secondly, neu nhu cac canh rung bi tan pha boi tac dong cua loai nguoi, moi truong song cua cac loai dong vat se bi pha huy hoan toan, cai ma co the thuc day toi cac he luy tieu cuc len he sinh thai cung nhu chuoi thuc an.
 • Nhung thap ky gan day da chung kien su gia tang cua tien trinh deforestation, cai ma dang gay nen nhung anh huong nghiem trong len nguon thuc an cua dong vat, noi tru ngu, cung nhu moi truong song cua chung, cai ma co the day cac loai dong vat toi bo vuc cua su Tuyet chung.

 

ENVIRONMENT

 • To begin with, as a result of overpopulation process, loai nguoi da gia tang cac hoat dong khai thac tai nguyen thien nhien tren dien rong, cai ma dan toi su xuong cap cua moi truong noi chung, va hien tuong nong len toan cau noi rieng
 • Firstly, de dap ung nhu cau ngay cang tang cao cho cho o, con nguoi da chat pha rung tren dien rong de co nhung bai dat trong cho viec xay dung khu dan cu.
 • Khi hien tuong nay xay ra, khong nghi ngo gi nua cac canh rung, cai ma truoc day duoc xem nhu la rao chan de ngan can lu lut va han han, da bi eliminated completely, leading to nhung hau qua dang so ma me Thien nhien co the mang lai nhu xoi mon tren dien rong, sat lo va su xuong cap cua chat luong dat dai
 • Secondly, khi cac hoat dong cong nghiep cua loai nguoi gia tang, ho tang cuong khai thac tai nguyen khoang san, su dung chat dot de tao ra nang luong, tan dung cac chat hoa hoc de boost nang suat san xuat, cai ma tao ra luong co2 dang ke, trapping the reflection of heat, leading to global warming
 • Trong qua khu, nhiet do giua cac vung cuc va cac vung khac deu duoc duy tri o muc can bang, however, it is now no longer the case, since bang o cac vung cuc lien tuc bi tan chay, dan toi hien tuong nuoc bien tang len, cac vung nuoc tro nen nong hon va khi hau thay doi lien tuc
 • Ve lau ve dai, neu tinh trang nay tiep tuc tai dien, cac loai dong thuc vat se mat di moi truong sinh song tu nhien cua chung, trong khi khi hau lien tuc tao ra bao, han han, song than, phun trao nui lua, resulting in the verge of extinction

Danh mục tin tức