Giỏ hàng

MỘT SỐ TIỀN TỐ PHỦ ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

Hôm nay, Café IELTS sẽ giới thiệu với các bạn những tiền tố phủ định trong English cần thiết nhé. Share về và học thuộc mem nhé^^

👉🏻 Un
Được dùng với: acceptable, happy, healthy, comfortable, employment, real, usual, reliable, necessary, able, believable, aware….
👉🏻 Im: thường đi với cái từ bắt đầu là “p”
Eg: polite, possible…
👉🏻 il: thường đi với các từ bắt đầu là “l”
Eg: legal, ilogic, iliterate..
👉🏻 ir: đi với các từ bắt đầu bằng “r”
Eg: regular, relevant, repressible..
👉🏻 in
Eg: direct, formal, visible, dependent, experience
👉🏻 dis
Eg: like, appear, cover, qualify, repair, advantage, honest..
👉🏻 non
Eg: existent, smoke, profit…

Chúc các bạn luyện thi thành công với Café IELTS.^^


Danh mục tin tức