4 ĐIỀU PHẢI TRÁNH KHI LÀM BÀI IELTS WRITING

TRANG CHỦ/CHIA SẺ KINH NGHIỆM, WRITING TASK 2/4 ĐIỀU PHẢI TRÁNH KHI LÀM BÀI IELTS WRITING

4 ĐIỀU PHẢI TRÁNH KHI LÀM BÀI IELTS WRITING

  1. Abbreviations: Viết tắt {I’m, they’re, can’t, the us, the UK, the IMF etc). Ngoại lệ duy nhất là ờ Writing Task 1 khi đề bài đã cho sẵn các từ viết tắt trong câu hỏi.

Ví dụ: I’m an advocate of the idea that the role of women in modern society can’t be ignored.

Cách sửa: viết dạng hoàn chỉnh của các từ viết tắt.

  • I am an advocate of the idea that the role of women in modern society cannot be ignored.

 

  1. Informal language: sử dụng từ vựng văn nói và các cách diễn đạt văn nói như Sử dụng những từ vựng quá đơn giản như big, have, go, do, thing cũng là cách diễn đạt văn nói.

Ví dụ: Vietnam has a big problem of child labour. If we don’t change right now, things will go worse. We must do something right now!

Cách sửa: sử vụng từ vựng học thuật đê’ diễn đạt lại.

  • There is a severe problem of child labour in Vietnam. The situation may become even worse unless definite actions are taken.

 

  1. Rhetorical questions and exclamatory sentences: sử dụng câu hỏi tu từ hoặc câu cảm thán. Cả 2 cách diễn đạt này đều không phù hợp với IELTS

Ví dụ: What is the biggest problem with life in the city? I think it is public health! Cách sửa: sử dụng câu trần thuật (statement)

  • I think that one of the biggest problems with life in the city is public health.

 

  1. Specific statistics: sử dụng các số liệu cụ thể, thường là từ các nghiên cứu để làm dẫn chứng khi viết. Cách này không phù hợp với IELTS vì bản chất IELTS là kỳ thi ngôn ngữ, yêu cầu sử dụng ngôn ngữ để thuyết phục người đọc bài.

Ví dụ: A recent study by transport experts has found that less than 90 percent of individual vehicles in Vietnam are motorbikes.

2017-10-29T19:26:03+00:00 Tháng Mười 29th, 2017|Chuyên mục: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, WRITING TASK 2|